BREAKING NEWS

Desecretizați studiile generalului Gabriel Oprea !

image-2009-01-13-5324532-70-gabriel-oprea-renunta-functia-ministruAdresată: Domnului ministru al Educației și Cercetării Științifice, Sorin Mihai Cîmpeanu
Senator: Valer Marian
Circumscripția electoral: nr. 32 Satu Mare
Colegiul electoral: nr. 1
Grup parlamentar: independent

 

Obiect: Motivele secretizării mediei generale cu care profesorul universitar doctor Gabriel Oprea, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne în Guvernul României, a absolvit Facultatea de Drept a Universității București 

Sedința Senatului din: 28.09.2015

 

În temeiul art.112 alin.1 din Constituţia României şi art. 162 din Regulamentul Senatului, vă înaintez prezenta

 

INTERPELARE

          La începutul lunii iulie a.c. Comisia de Etică a Universității București a sesizat Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării cu privire la suspiciunea de plagiat a tezei de doctorat, intitulată „ Plângerea prealabilă – perspective istorice”, a domnului profesor universitar doctor Gabriel Oprea, conducător de doctorate în cadrul Academiei Naționale de Informații, general cu patru stele, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne în Guvernul României. După numai trei zile de la înregistrarea sesizării, Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării a pronunțat un verdict, adoptând Hotărârea nr. 2165/8.07.2015 prin care constată că nu se confirmă suspiciunea de plagiat.

            În data de 17.06.2015 am înaintat o cerere decanului Facultății de Drept a Universității București, prin care am solicitat să mi se comunice în principal media generală cu care domnul Gabriel Oprea a absolvit această facultate, media obținută la susținerea tezei de doctorat și modul în care pot consulta și obține o copie de pe teza sa de doctorat. Referitor la primele două aspecte mi s-a răspuns că nu mi se pot comunica media generală de absolvire a facultății de către domnul Gabriel Oprea și media obținută de acesta la susținerea tezei de doctorat, întrucât acestea reprezintă informații cu caracter personal care nu pot fi aduse la cunoștință publică. Referitor la al treilea aspect mi s-a comunicat doar că pot consulta teza de doctorat susmenționată la Biblioteca Facultății de Drept a Universității București. Solicitând relații de la Biblioteca Facultății de Drept cu privire la modul în care pot obține o copie de pe teza de doctorat susmenționată, mi s-a răspuns că este necesară o aprobare în acest sens din partea directorului general al Bibliotecii Centrale  Universitare București.

            În data de 14.07.2015 am înaintat o cerere rectorului Universității București, prin care am solicitat să mi se comunice media generală cu care domnul Gabriel Oprea a absolvit Facultatea de Drept a acestei universități, precum și anumite date privind teza sa de doctorat, inclusiv media obținută la susținerea acesteia. În motivarea acestei cereri am arătat faptul că, în cursul anului 2011, am adresat o cerere similară Universității de Vest Vasile Goldiș Arad referitor la media generală de absolvire a Facultății de Drept a acestei universități de către fostul ministru al Administrației și Internelor, Constantin Traian Igaș, la care mi s-a răspuns că susnumitul a absolvit facultatea respectivă cu media generală 6,25. În răspunsul primit de la Universitatea București se omite să mi se comunice media generală de absolvire a facultății și media obținută la susținerea tezei de doctorat de către domnul Gabriel Oprea, fiindu-mi comunicate doar celelalte date solicitate cu privire la teza sa de doctorat, respectiv că a fost admis la examenul doctoral cu media 10 și că la data înscrierii la acest examen avea în curs de publicare, la revista „Dreptul”, următoarele lucrări științifice: un articol intitulat „Posibilitatea dispunerii suspendării condiționate a executării pedepsei sau a suspendării executării sub supraveghere în cazul în care paguba nu a fost reparată integral până la pronunțarea hotărârii” și o notă la Decizia penală nr. 5/15.01.1996 a Curții Supreme de Justiție – Secția Militară (Competența instituită de art. 449 al. 2 c.pr.pen.).

            Pentru considerentele expuse, solicit să-mi comunicați dacă hotărârea adoptată de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice cu privire la teza de doctorat a domnului Gabriel Oprea este temeinică și legală, raportat la sesizarea Comisiei de Etică a Universității București privind suspiciunea de plagiat și la celeritatea soluționării acestei sesizări, cvorumul de prezență și modul de votare înregistrate cu ocazia adoptării Hotărârii nr. 2165/08.07.2015 și numele experților juridici care au întocmit analizele pe care a fost fundamantată această hotărâre. De asemenea, vă solicit să-mi explicați dacă un articol și o notă puteau fi considerate lucrări științifice pentru admiterea la un examen de doctorat și să-mi precizați dacă acestea au fost publicate efectiv în revista „Dreptul”. Totodată, solicit să-mi comunicați dacă media generală cu care susnumitul a absolvit Facultatea de Drept și media obținută la susținerea tezei de doctorat constituie secret de stat sau secret de serviciu, în condițiile în care, pe de o parte, are calitatea de înalt demnitar, respectiv de persoană publică, iar, pe de altă parte, circulă informații că a absolvit facultatea respectivă cu o medie generală în jur de 6. De ce le este frică decanului Facultății de Drept, prof.univ.dr. Flavius Baias, și rectorului Universității București, prof. univ.dr. Mircea Dumitru să facă publice mediile solicitate?

Solicit răspuns scris și verbal.      

                                                 

Senator

Valer Marian