BREAKING NEWS

Aproape un sfert de secol prin justiția română

Coat_of_arms_of_the_Senate_of_Romania

Adresată: Doamnei ministru al Justiției, Raluca Alexandra Prună

Senator: Valer Marian

Circumscripția electorală: nr. 32 Satu Mare

Colegiul electoral: nr. 1

Grup parlamentar: independent 

Obiect: Sesizarea Inspecției Judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la aspectele semnalate de petenții Ticovschi Vladimir și Ticovschi Florica 

Sedința Senatului din: 07.11.2016

În temeiul art.112 alin.1 din Constituţia României şi art. 162 din Regulamentul Senatului, vă înaintez prezenta

INTERPELARE:

Petenții Ticovschi Vladimir și Ticovschi Florica mi-au adresat un memoriu prin care au  sesizat că timp de 23 (douăzeci și trei) de ani au fost angrenați într-o serie de procese legate de revendicarea de catre fosta proprietară Lucovici Lucia (n. Rizescu) în prezent decedată, și aferenții Rizescu Gheorghe Horia, – mandatar și frate al defunctei Lucovici Lucia, de asemenea decedat, și Rizescu Ciprian Ion – nepot de frate și soția sa Rizescu Dana, a dreptului de proprietate asupra apartamentului nr. 13 din strada Luterană nr. 5 Sectorul 1 București, care a fost cumpărat de soții susmenționați în baza Legii nr. 112/1995, după ce au  fost chiriași din 1974 la stat, proprietar de drept și de fapt, prin contractul de vânzare-cumparare nr. 596/1996. Soții Ticovschi se consideră nedreptățiți de hotărârea definitivă de anulare a contractului de vânzare-cumpărare prin care au achiziționat apartamentul susmenționat după 23 (douăzeci și trei) de ani de avataruri prin instanțe de judecată.

Petenții apreciază că în speță au fost încălcate cu persistență prevederile art. 124 (Înfăptuirea justiției) din Constituția României. Astfel, în opinia lor,  au fost încălcate prevederile alineatului 3 (“Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii”), deoarece unii judecători au înțeles că sunt atât de independenți și să nu se supună legii încât să ia decizii în această cauză în mod subiectiv și arbitrar, prin omiterea și încălcarea legii, fără argumentare si motivare întemeiată pe texte de lege în vigoare la data pronunțării hotărârii, cu respectarea și aplicarea riguroasă a legii, în literă si spirit, prevederile alineatului 2 (“Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți”), unii judecători favorizându-i pe Lucovici Lucia și aferenții în revendicarea abuzivă, ilegală și frauduloasă a acestora, și prevederile alineatului 1 (“Justitia se înfăptuiește în numele legii”), prin sintagma  “în numele legii” înțelegându-se fără echivoc fiecare lege în parte ca și ansamblul legilor adoptate de Parlamentul României.

Sub aspect juridic, petenții consideră că revendicările de locuințe de către foștii proprietari se încadrează în două categorii:

  1. Locuințe preluate de către stat în mod abuziv, care cad sub incidența Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie  1945 – 22 decembrie 1989;
  2. Locuințe preluate de catre stat in baza prevederilor unor legi naționale și convenții internaționale la care România era și/sau este parte, deci neabuziv care cad sub incidenta Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului.

Apartamentul nr. 13 din București strada Luterană nr. 5 revendicat de Lucia Lucovici si aferenții se incadrează, în opinia lor, în cea de-a doua categorie, intrând sub incidența Legii nr. 112/1995, întrucât:

–          a fost trecut în proprietatea statului prin sentința civilă a Judecatoriei Sectorului 7, Bucuresti, nr. 1635/1973, rămasă definitivă, în baza art. 1 din Decretul nr. 111/1951, adoptat de Marea Adunare Națională, Parlamentul României în perioada respectivă, articol care prevede trecerea în patrimoniul statului a bunurilor abandonate si nereclamate mai mult de un an, cu mențiunea că art. 9 din acest decret abroga legislația în baza căreia au fost efectuate naționalizările abuzive până la data emiterii decretului susmenționat;

–          sentința susmenționată este conformă cu prevederile art. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale, Primul Protocol Adițional (“Protecția proprietății – Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauza de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosința bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții sau a amenzilor”).

Petenții apreciază că revendicarea de catre Lucovici Lucia și aferenții a dreptului de proprietate asupra apartamentului nr. 13 din București strada Luterana nr. 5 este abuzivă, ilicită (nelegitimă) și frauduloasă (vizând foloase necuvenite), deci fără obiect. Acceptarea spre a fi judecată aceasta revendicare de către prima instanță în anul 1993 constituie o grava eroare judiciară, care a generat în cei 23 de ani de acțiuni în justiție un consum de resurse de la buget.  Reiterând constatarea că toate acțiunile în justiție întreprinse în această cauză au fost și sunt fără obiect, soluția juridică corectă ar fi fost desființarea Deciziei civile a Curții de Apel București nr. 2107/07.12.2007, prin care, fără nicio fundamentare legală, s-a anulat contractul de vânzare-cumpărare nr. 596/1996 încheiat între stat și intimații Ticovschi Vladimir și Ticovschi Florica, foști chiriași, pentru apartamentul nr. 13 din București strada Luterană nr. 5.

În susținerea unei hotărâri în sensul celor de mai sus, din numeroasele carențe constatate în procesele soților Ticovschi, care împietează asupra funcționării corecte a sistemului juridic în ansamblul său, aceștia le semnalează pe următoarele mai importante:

a) Decizia civilă a Curții de Apel București nr. 2107/07.12.2007, pronunțată în dosarul nr. 1125/1/2001, prin care se admite revendicarea reclamantei Lucovici Lucia, este în totală contradicție cu deciziile anterioare ale instanțelor care au respins revendicarea acesteia.

b) Prin Decizia civilă nr. 2614/23.03.2007, pronunțată în dosarul nr. 1125/1/2001, Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis cauza spre rejudecare în recurs la Curtea de Apel Bucuresti, care respinsese anterior prin Decizia civilă nr. 687/24.11.2000 revendicarea numitei Lucia  Lucovici și aferențiilor, prin aceasta diminuându-se nivelul de competență al instanței de judecată cu indicația ca “aceiași instanța urmează să soluționeze o cale de atac împotriva propriei hotărâri”, indicație căreia Curtea de Apel s-a conformat, încălcându-se independența judecătorilor.

c) Într-o situație juridică identică, prin Decizia civila nr. 398/c/25.09.2007, Curtea de Apel Constanța a respins recursul numitei Lucia Lucovici și a confirmat proprietatea fostului chirias cumpărător de la stat asupra apartamentului din Constanța strada Arhiepiscopiei nr. 19 revendicat de Lucovici Lucia și aferenții. Astfel că, în opinia petenților, Decizia civilă nr. 2107/07.12.2007 încalcă flagrant principiile lucrului judecat și al unicității soluției juridice în situații juridice identice.

d) Referitor la Decizia civilă a Curții de Apel București nr. 2017.07.12.2007, petenții mai semnalează  următoarele carențe mai evidente: – singura motivație formulată în opinia majoritară prin sintagma: “buna credință a chiriașilor cumparatori nu a fost perfectă, adică lipsită de orice culpă sau chiar îndoială imputabilă acestora” este contrazisă în paragraful precedent al aceleiași decizii civile din care citează: “Legea nr. 112/1995 condiționa vânzarea apartamentelor către chiriași de verificarea situației juridice a imobilului”, de unde rezultă că sarcina verificării situației juridice revenea statului cu întregul său aparat juridic și nu chiriașului;

– instanța acuză în fapt statul că a vândut apartamentul nr. 13 din strada Luterana nr. 5 in mod ilicit ;

– în timp ce judecatorul minoritar respinge fundamentat pe prevederi legale cele patru capete de cerere ale reclamantei Lucovici Lucia si aferentilor, judecatorii majoritari dau câștig de cauză reclamanților in revendicarea abuzivă, ilicită si frauduloasă a acestora, in baza unicei motivatii a pretinsei lipse de interes a intimaților Ticovschi Vladimir și Ticovschi Florica, excepție invocată de avocatul reclamanților, care anterior, în calitate de judecător, respinsese acțiunea în revendicare a apartamentului nr. 13 din str. Luterană nr. 5;

– Decizia civilă nr. 2107/07.12.2007 emisă cu majoritate (2 la 1) este criticabilă și pentru formularea ultimului său paragraf: „Schimbă în tot sentința, în sensul că admite acțiunea, constată nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 596/1996, obligă pârâții Ticovschi Vladimir si Ticovschi Florica să lase în deplină proprietate și posesie imobilul situat in Bucuresti, strada Luterana nr. 5, sector 1, apartamentul nr. 13”. Instanța omite să precizeze cui i se lasă în posesie apartamentul, respectiv dacă reclamantei Lucia Lucovici si aferentilor, aceasta putând fi numai o prezumție, atâta timp cât anularea contractului de vânzare-cumpărare nr. 596/1996 repune statutul în poziția de proprietar;

e) Cererile intimaților reclamanți Ticovschi Vladimir si Ticovschi Florica ca reclamanta Lucovici Lucia și aferenții să prezinte o procură actuală în locul procurii nr. 11604/C-12411/13.05.2003, dovedită ca fiind falsă în urma cercetărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti și acțiunile întreprinse de intimați în toate căile de atac parcurse le-au fost respinse pe baza excepției de lipsă de interes.

f) Modul în care instanțele de judecată au tratat dosarele privind anularea procurii nr 11604/C-12411/13.05.2003 (nr. 2684/299/2013), alături de celelalte carențe sau erori semnalate, denotă, în opinia pârâților, constatarea că nu s-au aplicat nici pe departe prevederile art. 129 alin. 5¹ din Codul de procedură civilă: “Judecatorii au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greșeală privind aflarea adevărului în cauza pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea corectă a legii în scopul pronunțării unei hotarari temeinice si legale”.

g) Favorizarea de către instanțele de judecată a făptuitoruluii procurii false nr. 11604/C-12411/13.05.2003 a generat o apetență flagrantă pentru fals in “contractul de familie” al aferenților Luciei Lucovici nr. 855/2008, care a constituit obiectul  dosarului nr. 8154/300/2008.

h) Plângerile adresate de petenți către DNA au rămas fără rezultat, la fel ca cele adresate Ministerului Justiției.

i) Plagiatul comis de judecatoarea Elena-Blidaru Mateescu, prin  preluarea necritică a motivării din altă hotărâre judecătorească, a fost sesizat la Consiliul Superior al Magistraturii, dar și această sesizare a rămas fără nicio urmare.

Pentru considerentele expuse, vă solicit să sesizați Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a efectua verificări asupra tuturor aspectelor semnalate de soții Ticovschi Vladimir și Ticovschi Florica referitor la dosarele civile în care au avut calitatea de parte, urmând să-mi comunicați constatările efectuate și măsurile dispuse.

Solicit răspuns scris și verbal.

Senator

Valer Marian