BREAKING NEWS

Neglijențe sau trădări grave în privatizarea PETROM, SIDEX și ASTRA?!

Deputatul de Ilfov, Daniel Ghiță, a prezentat în ședința Camerei Deputaților de miercuri, 8 februarie 2023, o declarație politică intitulată ,,Neglijențe sau trădări grave în urmărirea respectării clauzelor postprivatizare în cazurile PETROM, SIDEX și ASTRA?!”, din care reproducem următoarele:
Grave nereguli postprivatizare constatate de Curtea de Conturi.

Conform Raportului public pe anul 2008 (pag. 198-200), în cadrul atribuţiilor conferite, Curtea de Conturi a României a efectuat un control la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) pentru a verifica modul de respectare a clauzelor contractuale cuprinse în contractele de privatizare a mai multor societăţi comerciale, printre care s-au aflat SC COMBINATUL SIDERURGIC-SIDEX SA Galați, Societatea Națională a Petrolului PETROM SA București și SC RAFINĂRIA ASTRA SA Ploiești.
Urmare activităţilor de control desfășurate, s-a constatat că atât vânzătorul, respectiv AVAS, cât și cumpărătorii activelor care au făcut obiectul privatizării societăților susmenționate nu au respectat ducerea la îndeplinire a clauzelor contractelor de privatizare, constatările principale fiind sintetic următoarele: 1.nerespectarea angajamentelor investiţionale asumate de cumpărător; 2. neclarificarea situaţiei juridice a unor terenuri în vederea obţinerii tuturor certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra lor; 3. nerespectarea numărului mediu de angajaţi stabilit prin „Strategia de personal”; 4. neurmărirea înfiinţării unui organism specializat în problemele de mediu postprivatizare; 5. nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizată a terenurilor și netransmiterea acţiunilor suplimentare către AVAS.
Constatările Curții de Conturi sunt deosebit de grave, cu atât mai mult cu cât, pe de o parte, cele trei societăți comerciale aveau un caracter strategic (PETROM era compania natională de petrol, SIDEX Galați era cel mai mare combinat siderurgic din România și unul dintre cele mai mari din Europa și din lume, iar ASTRA Ploiești era cea mai veche și cea mai mare rafinărie din țara noastră) iar, pe de altă parte, trecuse o perioadă substanțială de la privatizarea lor (între 4-11 ani). În plus, două cele trei societăți au fost cumpărate de companii de prima mâna din Uniunea Europeană, respectiv COMBINATUL SIDERURGIC-SIDEX SA Galați a fost achiziționat în 2001 de concernul indo-britanic ARCELOR MITTAL, iar Societatea Națională a Petrolului PETROM SA a fost achiziționată în 2001 de compania austriacă OMV. SC ASTRA SA Ploiești a fost achiziționată în 1997 de INTERAGRO, una din cele mai mari companii din România la data respectivă, care cumpărase Societatea Națională Tutunul Românesc și-l avea patron de interfață pe afaceristul-securist Ioan Nicolae, condamnat ulterior pentru infracțiuni legate de alte afaceri.
Potrivit raportului susmenționat al Curții de Conturi, urmare celor constatate, au fost luate următoarele măsuri: calcularea de către AVAS a penalităţilor stipulate de clauzele contractuale; notificarea cumpărătorului de către AVAS pentru respectarea Strategiei de personal care nu a fost respectată; emiterea de decizii de către Curtea de Conturi, prin care au fost dispuse măsuri pentru eliminarea abaterilor constatate cu ocazia verificărilor efectuate.


Principalele nereguli în cazul SIDEX
Astfel, în urma controlului cu privire la îndeplinirea de către părţi a clauzelor contractuale cuprinse în contractul de privatizare a SC Combinatul Siderurgic SIDEX – SA Galaţi (denumit actual SC ARCELOR MITTAL – SA Galaţi), au rezultat următoarele constatări principale:
• Nu au fost respectate, în anii 2005 și 2006, angajamentele investiţionale asumate de cumpărător prin contractul de privatizare, inclusiv prin addendum-urile la acesta, încheiat între Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participaţiilor Statului, în calitate de vânzător, și LNM Holdings NV, în calitate de cumpărător. În urma verificării efectuate s-a constatat că, în perioada 1.01.2005–31.12.2006, nu au fost îndeplinite de către cumpărător obligaţiile investiţionale privind protecţia mediului, precum și cele ce se referă la îmbunătăţirile tehnologice, prevăzute în contract. În timpul și ca urmare a controlului, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a calculat penalităţi, conform prevederilor clauzelor contractuale, în valoare totală de 1.628.980,725 USD, fiind notificat în acest sens cumpărătorul;
• Nu s-a clarificat situaţia juridică a unor terenuri aflate în administrarea SC ARCELOR MITTAL – SA Galaţi, contrar prevederilor din contractul de privatizare. Astfel, s-a constatat că două terenuri, în suprafaţă totală de 65.935,65 m2 ,se află în litigiu, nefiind clarificată situaţia juridică a acestora. Totodată, din materialele și documentele primite de la SC ARCELOR MITTAL – SA Galaţi nu rezultă cu claritate dacă societatea mai are în folosinţă terenuri pentru care nu a întocmit documentaţiile necesare, nu a solicitat și nu a primit certificate de atestare a dreptului de proprietate. În conformitate cu prevederile legale, cu valoarea reactualizată a acestor terenuri se majorează capitalul social al societăţii, iar acţiunile suplimentare rezultate se transmit autorităţii cu atribuţii în domeniul privatizării care gestionează acţiunile deţinute de stat la societate. Pentru înlăturarea acestor abateri a fost emisă o decizie, prin care s-au dispus măsurile necesare.


Neregulile cele mai multe și grave au fost în cazul PETROM
În urma controlului cu privire la îndeplinirea de către părţi a clauzelor contractuale cuprinse în contractul de privatizare a SC „PETROM” – SA, au rezultat următoarele constatări principale:
• Neurmărirea, de către instituţia cu atribuţii în domeniul privatizării, a modului în care cumpărătorul și-a respectat obligaţia asumată prin contractul de privatizare, respectiv de a „depune toate eforturile rezonabile pentru a determina societatea să pregătească în mod corespunzător documentaţia necesară și să depună cereri pentru obţinerea tuturor certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în curs de clarificare conform legii și în timp util pentru efectuarea majorărilor de capital social…”. În timpul controlului au fost identificate terenuri în suprafaţă de 5.757.224,57 m², al căror regim juridic nu era clarificat și pentru care nu erau întocmite și/sau finalizate, de către SC „PETROM” – SA, documentaţiile necesare solicitării obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate în vederea majorării capitalului social deţinut de stat cu valoarea actualizată aferentă;
• Neurmărirea, de către AVAS, a modului de îndeplinire de către cumpărător a angajamentelor asumate prin contractul de privatizare privind terenurile în curs de clarificare. În urma controlului, au fost identificate terenuri transferate de statul român către SC „PETROM” – SA, aflate în administrarea și folosinţa acesteia, pentru care a obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, fără însă a majora capitalul social cu valoarea reactualizată a terenurilor, conform prevederilor legale în vigoare, și fără a transmite acţiunile suplimentare rezultate către AVAS, care gestiona și acţiunile deţinute de stat la societate, astfel: – suprafaţa totală de 26.978.850,81 m², înscrisă într-un număr de 560 certificate de atestare a dreptului de proprietate emise de ministerul de resort; – suprafaţa totală de 24.127,87 m², reprezentând diferenţe între suprafeţele mai mari înscrise într-un număr de 6 certificate de atestare a dreptului de proprietate, emise de ministerul de resort, faţă de cele înscrise în situaţiile transmise de societate ca fiind reflectate în capitalul social;
• Neurmărirea, de către AVAS, a îndeplinirii de către cumpărător a angajamentelor asumate prin contractul de privatizare, în sensul că acesta, în calitate de acţionar majoritar, nu a acţionat pe lângă societate în vederea respectării numărului mediu de angajaţi stabilit prin „Strategia de Personal” – anexă la contract. Astfel, s-a constatat că, în anii 2006 și 2007, s-a înregistrat o reducere a numărului mediu de personal cu 13.311 angajaţi, respectiv cu 17.541 angajaţi, faţă de prevederile convenite prin „Strategia de Personal”– anexă la contractul de privatizare. În timpul controlului, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a notificat cumpărătorul în vederea remedierii situaţiei și respectării clauzelor contractuale;
• Neurmărirea, de către AVAS, a îndeplinirii de către Ministerul Mediului a obligaţiilor privind înfiinţarea unui „organism specializat” care trebuia să preia îndatoririle vânzătorului cu privire la problemele de mediu prevăzute în contractul de privatizare, conform art. 20(6) din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom” – SA București. Prin decizia emisă de Curtea de Conturi au fost dispuse măsuri pentru înlăturarea abaterilor menţionate mai sus.


Nereguli similare în cazul ASTRA
În urma controlului cu privire la îndeplinirea de către părţi a clauzelor contractuale cuprinse în contractul de privatizare a SC „RAFINĂRIA ASTRA” – SA, au rezultat următoarele constatări principale:
• Neurmărirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, după finalizarea procesului de privatizare prin semnarea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni, a situaţiei juridice a unor terenuri aflate în administrarea SC RAFINĂRIA ASTRA – SA Ploiești, pentru care, la data privatizării, nu se obţinuseră certificatele de atestare a dreptului de proprietate. În urma verificării efectuate, s-a constatat că SC „RAFINĂRIA ASTRA” – SA Ploiești avea, la data privatizării, în administrare și folosinţă, terenuri situate în intravilan, în municipiul Ploiești, în suprafaţă totală de 84.773,54 m², a căror situaţie juridică nu a fost clarificată și pentru care nu s-au obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, astfel că valoarea acestora nu s-a reflectat în majorarea capitalului deţinut de stat la societate și, respectiv, în veniturile obţinute din privatizare. Din suprafaţa totală de 84.773,54 m², o suprafaţă de 83.329,86 m² constituia, la data privatizării, obiectul unor închirieri, iar alte trei terenuri în suprafaţă de 223,68 m², 270 m² și 950 m² erau în litigii la instanţele de judecată. Totodată, în urma verificărilor efectuate și din informaţiile primite de la societate, nu a rezultat cu claritate dacă SC „RAFINĂRIA ASTRA” – SA Ploiești nu mai are în folosinţă și administrare suprafeţe de teren, transferate acesteia de statul român, pentru care nu a întocmit documentaţia necesară și nu a solicitat și obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate. Printr-o decizie emisă de Curtea de Conturi au fost dispuse măsuri pentru eliminarea acestor abateri.
Pentru considerentele expuse, deputatul Daniel Ghiță a adresat și o interpelare primului-ministru al Guvernului României, Nicolae Ionel Ciucă, prin care a solicitat să-i se comunice dacă și când au fost remediate neregulile constatate, referitor la care au fost dispuse măsuri de Curtea de Conturi, la cele trei societăți comerciale strategice, precum și dacă la aceste societăți au fost efectuate ulterior alte controale de către Curtea de Conturi, AVAS sau alte instituții ale statului, cum ar fi Ministerul Finanțelor, pentru a verifica modul de respectare a clauzelor contractuale cuprinse în contractele de privatizare. În funcție de răspunsul primit, ne vom da seama dacă la mijloc este vorba de neglijențe grave sau de trădări grave în urmărirea îndeplinirii clauzelor contractuale postprivatizare.


Valer Marian